Coordinació d'activitats empresarials

logo preven i protec

Sol·licitud de tota la documentació que acrediti que l'empresa, empresari/ària o treballador/a autònom/a (subcontractista) compleix amb tots els requisits exigits, preventius i no preventius, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials:

Sol·licitud de tota la documentació que acrediti que l'empresa, empresari/ària o treballador/a autònom/a (subcontractista) compleix amb tots els requisits exigits, preventius i no preventius, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials:

 • Concert del Servei de Prevenció Aliè i darrer rebut o Certificat acreditatiu de l'organització preventiu, Assumpció personal per l'empresari o Designació del treballador o treballadora o treballadors.
 • Certificat de Formació a P.R.L. de nivell bàsic de l'empresari/ària o treballador/s designat/s (en el supòsit d'haver escollit la modalitat organitzativa Assumpció personal per l'empresari o Designació del treballador o treballadora o treballadors).
 • Registre de l'acta de nomenament del treballador/a designat/ada per a la realització de l'activitat preventiva (en el supòsit d'haver escollit la modalitat organitzativa designació del treballador o treballadora o treballadors).
 • Riesgos laborales de la actividad o puesto de trabajo y medidas preventivas (Evaluación de riesgos laborales y Planificación de la actividad preventiva). 
 • Registre de la relació de treballadors/ores al centre de treball.
 • Albarà de lliurament d'informació de l'empresa o empresari/ària als seus treballadors/es.
 • Certificat de Formació a P.R.L. de cada treballador que hi ha al centre de treball (La formació ha de ser presencial i estar signada pel treballador/a que l'ha rebut i el tècnic a PRL que l'ha impartit).
 • Registre en el qual es reflecteixi que tots els treballadors que hi ha al centre de treball han rebut tots els Equips de Protecció Individual (EPI's) necessaris per desenvolupar la seva activitat professional en òptimes condicions de seguretat i salut, així com els EPI's obligatoris segons allò indicat en la senyalització instal·lada al centre de treball.
 • Certificats mèdics, en què es reflecteixi que tots els treballadors/es que hi ha al centre de treball són aptes per desenvolupar la seva activitat professional.
 • Certificació CE de la maquinària industrial utilitzada en el procés de treball (si escau).
 • Darrer TC mensual de l'empresa o empresari/ària o darrer rebut mensual del treballador autònom.
 • Pòlissa Assegurança de Responsabilitat Civil i darrer rebut.