Pla d'auto protecció

logo preven i protec

Amb la Redacció del P.A.U. (a més de la seva obligada implantació i futures revisions i actualitzacions) es dóna compliment al Decret 30/2015, el qual regula les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció a les empreses i en general, les entitats i els organismes que hi fan activitats que poden generar situacions de risc col·lectiu greu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també dels centres i les instal·lacions i les seves dependències, públiques o privades, que poden resultar afectades de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter.

El pla d'autoprotecció s'ha de revisar sempre que hi hagi una modificació substancial i, com a mínim, cada quatre anys, llevat dels plans de les activitats i els centres sotmesos a la normativa de riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, que s'han de revisar segons la normativa específica. La revisió del pla ha de seguir el mateix procediment dhomologació inicial, en funció de la tipologia dactivitat de què es tracti. Així mateix, el pla d'autoprotecció ha d'estar actualitzat permanentment, és a dir, la persona titular de l'activitat és responsable de la modificació sistemàtica de les dades que hagin pogut tenir alguna variació i d'incorporar-les als protocols d'actuació. El pla d'autoprotecció actualitzat s'ha d'enviar, mitjançant el registre previst a l'article 4.1.e), a la direcció general competent en matèria de protecció civil si és un pla d'interès per a la protecció civil de Catalunya, o al municipi afectat si és un pla dinterès per a la protecció civil local.

Actuacions a realitzar el primer any:

1ª actuació

  • Fase documental del projecte (revisió de plànols i documents existents).
  • Avaluació inicial (Visita tècnica a les instal·lacions).

2ª actuació

  • Lliurament del Pla d'autoprotecció (P.A.U).

3ª actuació

  • Formació en emergències (4 hores presencials).

4ª actuació

  • Simulacre d'evacuació.
  • Lliurament de l'informe del simulacre d'evacuació.

Actuacions a realitzar els anys posteriors:

  • Actualització del P.A.U. (adequació a possibles canvis, canvis de treballadors i/o equips).
  • Simulacre d'evacuació.
  • Lliurament de l'informe del simulacre d'evacuació.

Observacions:

Tot personal dedicat al projecte estarà compost per tècnics superiors en Prevenció de Riscos Laborals i acreditats per a la redacció dels P.A.U.

Avaluació inicial

Lliurament del P.A.U

Formació en emergències

Simulacre i entrega de l'informe