Consultoria en Prevenció de Riscos Laborals

logo preven i protec

Servei d'adaptació i actualització a la normativa vigent en Prevenció de Riscos Laborals (la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció), el primer any i els anys posteriors, mitjançant l'assessorament presencial oa distància dels consultors.

SERVEI D'ADAPTACIÓ (Primer any):

1ª actuació

 • Identificació de la persona o persones responsables de gestionar l'adaptació (empresari o treballador/s designat/s)
 • Avaluació del nivell de risc segons l'Annex I del R.D. 39/1997.
 • Assessorament en l'anàlisi dels riscos laborals del centre de treball i identificació en els llocs de treball.
 • Assessorament en l'auto implantació del sistema de gestió.
 • Recomanacions en prevenció i protecció de riscos laborals.

2ª actuació

 • Entrega del Manual de Gestió de la prevenció.
 • Entrega del Programa de formació personalizat.
 • Assessorament en l'elaboració de l'Avaluació de riscos i de la Planificació de l'activitat preventiva (identificació dels riscos, i planificació de totes les mesures correctores i/o preventives), amb la finalitat de prevenir els accidents de treball i malalties profesionals.
 • Entrega de la documentació necessaria para dur a terme l'auto implantació i entrega de procediments.
 • Assessorament en l'emplenament de la documentació segons la modalitat organitzativa escollida, l'assumpció de la prevenció per part de l'empresari o la designació d'un treballador o diversos.

3ª actuació

 • Formació online de nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals a la/less persona/s responsable/s de gestionar l'adaptació en l'organizació (treballador/s designat/s).

SERVEI D'ACTUALITZACIÓ (posteriors anys):

1ª actuació

 • Identificació de la persona o persones actuals responsables de gestionar l'adaptació (empresari o treballador/s designat/s).
 • Assessorament en l'anàlisi actualitzat dels riscos laborals del centre de treball i de l'identificació dels llocs de treball.
 • Revisió documental de l'Avaluació dels Riscos i de la Planificació de l'activitat preventiva.
 • Avaluació del compliment dels requisits i dels procediments exigits a la LPRL i al reglament.
 • Recomanacions en prevenció i protecció de riscs laborals.

2ª actuació

 • Entrega del contingut actualitzat del Manual de Gestió de la prevenció, i entrega de nous procediments.
 • Entrega del Programa de formació personalitzat actualitzat.
 • Entrega de l'informe de l'avaluació i del diploma com a  "Entitat responsable o Responsable en la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals", certificat que aportarà garanties de confiança, tranquil·litat i seguretat als seus potencials clients, clients, proveïdors, col·laboradors, empleats i/o candidats.

3ª actuació

 • Formació online del nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals a la/les nova persona/es responsable/s de gestionar l'adaptació a l'organització (treballador/s designat/des) altres treballadors.
Certificación entidad responsable en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales